احمد حلت

درماندگی آموخته شده را چگونه می توان برطرف کرد؟

رازهای موفقیت در کسب و کار ایران

قوام و دوام یک کسب و کار از ایجادش مهم تر است. راه اندازی کسب و کاری که زود به پایان خودش برسد مطلوب نیست. یک کسب و کار خوب باید پایدار و مانا باشد. مطالعات نشان می دهد کسب و کاری که بتواند روی کمک خانواده پیش برود از شانس ماندگاری بیشتری برخوردار است.

فصلنامه همشهری اقتصاد

Subscribe to RSS - احمد حلت