حسن سبحانی

خصوصی‌سازی؛ ضربه مهلک بر پیکره آموزش ایران

استاد صاحبنظر علوم اقتصادی دانشگاه تهران، «خصوصی‌سازی مدارس» را اشتباه مهلک دولت ها عنوان کرد و افزود: این اشتباه مدارس را از یک جایگاه مقدس به مکانی که مادیات در آن حرف اول را می‌زند تبدیل کرد.

Subscribe to RSS - حسن سبحانی