دکتر اکبری

جفا خواهد بود اگر داستان «کوکب خانم» دهه ۴۰ را برای دهه ۹۰ به کار ببریم

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی و عضو هیأت علمی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی درباره حذف داستان‌های حسنک کجایی، کوکب خانم و تصمیم کبری از کتب درسی، گفت: جفا خواهد بود اگر داستان «کوکب خانم» دهه ۴۰ را برای دهه ۹۰ به کار ببریم.

Subscribe to RSS - دکتر اکبری